Szállítási szerződés

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a(z)

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
képviseli: ……………..………………………….), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a 0,4 KV Kereskedelmi Kft. (székhely: 1097 Budapest, Fegyvergyár utca 5, Adószám: 13544500-2-43; bankszámlaszám: MKB. 10300002-20240466-00003285), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek alapján:

1. A szerződés tárgya

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa forgalmazott termékeket (a továbbiakban: Termékek) a Megrendelő által kibocsátott külön megrendelés alapján a Megrendelő részére szállítja és átadja, a Megrendelő pedig köteles a Termékeket átvenni és a szerződés 2. pontjában meghatározott árat megfizetni.
A Felek tudomásul bírnak arról, hogy a jelen szerződés egyik fél számára sem biztosít kizárólagosságot és nem alapoz meg erre vonatkozó igényt.

2. Ár, fizetési feltételek, kedvezmény

2.1. A Termékek ára a Szállító (ill. a termékek gyártói által kiadott), interneten is hozzáférhető listaára. Az árlistában szereplő árak nagykereskedelmi, nettó listaárak.

A Szállító a mindenkori listaárból a Megrendelő részére a jelen szerződésben foglaltak szerint, a vásárláskor a számlában feltüntetésre kerülő kedvezményt biztosít. A kedvezmény mértéke a 1 sz. Mellékletben kerül rögzítésre. A kedvezmény nem vonatkozik az akcióban meghirdetett Termékek áraira, amelyek rögzített áron kerülnek értékesítésre.

A Szállító az általa kiadott listaárak változtatásának jogát fenntartja.

2.2. A Szállító a számla benyújtására a Termékek leszállítását követően jogosult. A számla a Megrendelő képviselője által aláírt szállítási irat (szállítólevél, kísérőlevél stb.) alapján nyújtható be.

A készpénzfizetési számla kivételével a számlát a Megrendelő a teljesítéstől számított az 1 sz. melléklet szerint megjelölt naptári napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni a Szállító fent megjelölt elszámolási számlájára.

A Megrendelő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege, a késedelmi kamatra egyebekben a Ptk. 301/A. §-a az irányadó.

3. Megrendelés

3.1. A Megrendelő a megrendelését lehetőség szerint faxon, levélben, e-mailben vagy telefonon közli a Szállítóval.

3.2. A Szállító a Megrendelő ajánlatkéréseire rövid határidővel válaszol, és a Termékek várható szállítási határidejéről, raktáron lévő készleteiről információt, tájékoztatást nyújt.

4. Teljesítési határidő

A Termékek szállítása az esetenkénti megrendelés, illetve visszaigazolás alapján, vagy a felek előzetes megegyezése szerint történik.

5. Teljesítés helye, módja, késedelem

A teljesítése helye: a Szállító székhelye, amennyiben a felek a szállítás más helyszínében előzetesen nem állapodnak meg. Amennyiben a teljesítés helye mint szállítási helyszín a Megrendelő által nem biztosított, akkor teljesítésnek minősül a Termékeknek a Szállító vagy a Szállító megbízottja által a Megrendelő székhelyére történő szállítása és kirakása.

A Szállító a Termékeket minden esetben szállítási irat kíséretében adja át. A szállítási iratot a Megrendelő képviselője – azonosítható módon – aláírja, amely bizonyítja, hogy az iraton szereplő Termékeket átvette.

5.2. A Szállító alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételére a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult.

5.3. A Szállító által leszállított Termékek árának a 2. pontban foglaltak szerinti teljes körű pénzügyi rendezéséig – ideértve az esetleges késedelmi kamatra vonatkozó igény elszámolását is - a Szállító a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

6. Minőség, mennyiség

6.1. A Szállító köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat betartani, és ezeknek, valamint a szabványoknak, hatósági előírásoknak és a felek megállapodásának megfelelő minőségű és kiszerelésű hibátlan Termékeket szállítani. A Szállító felelősséget vállal azért, hogy a Termékek minden vonatkozásban megfelelnek a jogszabályi és hatósági előírásoknak.

6.2. A Megrendelő köteles a Termékek átvételekor azok mennyiségi és minőségi megvizsgálását elvégezni, de nem kell vizsgálnia a Termékek azon tulajdonságait, amelyek minőségét a Szállító tanúsítja, vagy amelyre jogszabály rendelkezései szerint jótállás vonatkozik.

Amennyiben a Termékek minőségileg hibásak vagy azok mennyisége nem felel meg a megrendelésnek, illetve szállítási iratnak, a Megrendelő a minőségi hiba vagy mennyiségi hiány felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a kifogását a Szállítóval, aki a hibát, illetve hiányt jogosult ellenőrizni.

A Felek megállapodnak, hogy a Szállító jogosult raktárkészlete szerint részszállítást teljesíteni, amelyről a Szállító előzetesen értesíti a Megrendelőt.

7. A szerződés időtartama, megszűnése

7.1. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre.

7.2. A szerződő felek a jelen szerződést írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik.

A Szállító jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani a Megrendelő 7 naptári napot meghaladó fizetési késedelme esetén.

8.Vegyes rendelkezések

8.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódóan a másik félről tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot és információt üzleti titoknak tekintik, és bizalmasan kezelik. A felek tudomásul veszik, hogy a fenti tények, adatok és információk nem hozhatók nyilvánosságra, továbbá vállalják, hogy azokat harmadik személlyel – kivéve a felek képviselőit, munkavállalóit és a teljesítésben közreműködő egyéb személyeket, valamint a bírósági vagy hatósági eljárásokat, valamint a jogszabályban meghatározott eseteket – a másik fél előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik.

8.2. A felek megállapodnak, hogy bármilyen, a jelen szerződésből eredő, illetve azzal kapcsolatban közöttük felmerülő vitát békés úton, tárgyalások és egyeztetések révén kísérelnek meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a felek – a per tárgyának értékétől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A felek a jelen szerződést – annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.