Általános Szerződési Felételek

Általános Szerződési Felételek (ÁSZF)

hatályos: 2022.jan.01 -től

 

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elnevezésű dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az Eladó által értékesített termékek tekintetében kötött szerződések során alkalmazott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 6:77.§- szerinti általános szerződési feltételeket, amelyektől eltérő feltételek alkalmazására csak a felek kifejezett külön, írásos megállapodása alapján kerülhet sor. Az ÁSZF hatálya a 0,4 KV Kft. által kötött valamennyi jogügyletre kiterjed és a létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

 

Az Eladó adatai:

0,4 KV Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Fegyvergyár utca 5,

Cégjegyzékszám: 01-09-860775

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13544500-2-43;

Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-20240466-00003285,

Elektronikus elérhetőség: 04kv@04kv.hu

Képviseletre jogosult: Bodrogi Gábor és Borbély Zoltán ügyvezetők önálló képviseleti joggal

a továbbiakban: Eladó vagy 0,4 KV Kft.

 

1. A szerződés tárgya

 

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa forgalmazott termékeket (a továbbiakban: Termékek) a Vevő által kibocsátott külön megrendelés alapján a Vevő részére szállítja és átadja, a Vevő pedig köteles a Termékeket átvenni és a szerződés 2. pontjában meghatározott árat megfizetni.  A Felek tudomásul bírnak arról, hogy a jelen szerződés egyik fél számára sem biztosít kizárólagosságot és nem alapoz meg erre vonatkozó igényt.

 

2. Ár, fizetési feltételek, kedvezmény

 

2.1. A Termékek ára az Eladó (ill. a termékek gyártói által kiadott), interneten is hozzáférhető listaára. Az árlistában szereplő árak nagykereskedelmi, nettó listaárak. Az Eladó a mindenkori listaárból a Vevő részére külön megállapodásba/ajánlatba foglaltak szerint, a vásárláskor a számlában feltüntetésre kerülő kedvezményt biztosít. Az Eladó által biztosított kedvezmény mértéke egyedileg kerül meghatározásra és külön iratban kerül rögzítésre. A kedvezmény nem vonatkozik az akcióban meghirdetett Termékek áraira, amelyek rögzített áron kerülnek értékesítésre.

 

Az Eladó az általa kiadott listaárak változtatásának jogát fenntartja.

 

2.2. Az Eladó a számla benyújtására a Termékek leszállítását követően jogosult. A számla a Vevő képviselője által aláírt szállítási irat (Eladólevél, kísérőlevél stb.) alapján nyújtható be.

 

2.3 A készpénzfizetési számla kivételével a Vevő a számlát a számlán feltüntetett időpontig köteles átutalással kiegyenlíteni az Eladó fent megjelölt elszámolási számlájára.

 

2.4 A Vevő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a Ptk. 6:155. §-val összhangan a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke.

 

3. Megrendelés

 

3.1. A Vevő a megrendelését lehetőség szerint faxon, levélben, e-mailben vagy telefonon közli az Eladóval.

 

3.2. Az Eladó a Vevő ajánlatkéréseire rövid határidővel válaszol, és a Termékek várható szállítási határidejéről, raktáron lévő készleteiről információt, tájékoztatást nyújt.

 

3.3. A vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. Az Eladó erről a körülményről és ÁSZF elérhetőségéről az ajánlati dokumentációban kifejezetten tájékoztatta az Eladót, aki a megrendelés elküldésével az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja

 

4. Teljesítési határidő

 

A Termékek szállítása az esetenkénti megrendelés, illetve visszaigazolás alapján, vagy a felek előzetes megegyezése szerint történik.

 

5. Teljesítés helye, módja, késedelem

 

5.1. A teljesítés helye az Eladó székhelye, amennyiben a felek a szállítás más helyszínében előzetesen nem állapodnak meg. Amennyiben a teljesítés helye, mint szállítási helyszín a Vevő által nem biztosított, akkor teljesítésnek minősül a Termékeknek az Eladó vagy az Eladó megbízottja által a Vevő székhelyére történő szállítása és kirakása. Az Eladó a Termékeket minden esetben szállítási irat kíséretében adja át. A szállítási iratot a Vevő képviselője – azonosítható módon – aláírja, amely bizonyítja, hogy az iraton szereplő Termékeket átvette.

 

5.2. Az Eladó alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételére a Vevő hozzájárulása nélkül jogosult.

 

5.3. Az Eladó által leszállított Termékek árának a 2. pontban foglaltak szerinti teljes körű pénzügyi rendezéséig – ideértve az esetleges késedelmi kamatra vonatkozó igény elszámolását is - az Eladó a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Ha a 0,4 KV Kft. tulajdonát képező árut, követelés kifizetése előtt értékesítették, vagy felhasználták, a Vevő köteles a teljes vételár megfizetéséig az árura vonatkozó tulajdonjogunkat az Ő átvevő partnerével szemben fenntartani. A Vevő biztosítékként a jelen általános feltételek erejénél fogva engedményez a 0,4 KV Kft.-re minden a társaság által szállított áru értékesítéséből, megmunkálásából, feldolgozásából eredő követelést.

 

6. Minőség, mennyiség

 

6.1. Az Eladó köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat betartani, és ezeknek, valamint a szabványoknak, hatósági előírásoknak és a felek megállapodásának megfelelő minőségű és kiszerelésű hibátlan Termékeket szállítani. Az Eladó felelősséget vállal azért, hogy a Termékek minden vonatkozásban megfelelnek a jogszabályi és hatósági előírásoknak.

 

6.2. A Vevő köteles a Termékek átvételekor azok mennyiségi és minőségi megvizsgálását elvégezni, de nem kell vizsgálnia a Termékek azon tulajdonságait, amelyek minőségét az Eladó tanúsítja, vagy amelyre jogszabály rendelkezései szerint jótállás vonatkozik.

 

6.3. Amennyiben a Termékek minőségileg hibásak vagy azok mennyisége nem felel meg a megrendelésnek, illetve szállítási iratnak, a Vevő a minőségi hiba vagy mennyiségi hiány felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a kifogását az Eladóval, aki a hibát, illetve hiányt jogosult ellenőrizni.

 

6.4. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult raktárkészlete szerint részszállítást teljesíteni, amelyről az Eladó előzetesen értesíti a Vevőt.

 

7. A szerződés időtartama, megszűnése

 

7.1. Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A 0,4 KV Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására.

 

7.2. A szerződő felek a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tekintetében közös megegyezéssel írásban eltérő megállapodást köthetnek.

 

7.3. Az Eladó jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani a Vevő 7 naptári napot meghaladó fizetési késedelme esetén.

 

8. Adatkezelés és Titoktartás

 

8.1. Szerződő Felek kölcsönösen vállalják, hogy az egymástól megszerzett technikai és üzleti bizalmas információk bizalmas és magán jellegét megőrzik, továbbá, hogy az együttműködés során tudomásukra jutott üzleti információkat bizalmasan kezelik és e szerződés semmilyen részletét illetéktelen harmadik félnek nem adják ki.

 

8.2. A Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak tekintenek minden a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek, illetéktelenek által történő megszerzése, nyilvánosságra hozatala vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné kifejezetten, de nem kizárólagosan, a felek közti szerződés létrejöttének tényét, a termékek árazási rendszerét a szerződés tárgyát képező termékekből megvalósult projekt természetét, a termékek megajánlott  árát,  a projekttel összefüggő bárminemű kereskedelmi feltételt. A felek üzleti titok körébe tartozónak tekintik a fentieken túl a szerződéskötést megelőző tájékoztatást, a tárgyalási kommunikációt, az ajánlati dokumentációt és az ennek során a másik fél részére szolgáltatott adatokat, akkor is, ha azt nem követi megrendelés.

 

8.3. A Szerződő felek a fentiek tartalmáról harmadik félnek semmilyen formában nem szolgáltathatnak ki információt, kivéve a felek képviselőit, munkavállalóit, valamint a bírósági vagy hatósági eljárásokat és más jogszabályban meghatározott eseteket. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a másik féltől származó bizalmas információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségük teljesítésével összefüggő célnak megfelelően és az ahhoz szükséges mértékben használják fel. A Szerződő felek vállalják, hogy a munkavállalóik, megbízottaik vagy velük egyéb üzleti kapcsolatban álló személyek részére is csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben teszik hozzáférhetővé a megismert adatokat.

 

8.4. A jogügylettel összefüggő bármilyen adat harmadik féllel történő közlésére csak és kizárólag a másik fél előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzését követően kerülhet sor. A hozzájárulást kérő fél köteles megjelölni, hogy harmadik személlyel mely adatokat és milyen céllal kíván közölni és az ez alapján megadott hozzájárulás csak az abban megjelölt adatokra és célra terjed ki.

 

8.5. A Felek kötelesek a jogügylet során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelni - a Ptk. 2:47. § bekezdésében foglaltak figyelembevételével - valamint egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

 

8.6. A Felek az alapvető fontosságú információkon túlmenően sem közölhetnek illetéktelen harmadik személlyel adatot, különösen bármely olyan a szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott adatot, amelynek közlése a Felekre, vagy másokra nézve hátrányos következménnyel járhat, illetve amelynek továbbítása a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását eredményezheti.

 

8.7. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződéssel összefüggő adatszolgáltatási igényekről egymást tájékoztatják. A felek tájékoztatási kötelezettsége fennáll abban az esetben is, ha adatközlésre vonatkozó igény jogszabályon, hatósági, bírósági felhíváson, döntésen alapul. A Szerződő felek kötelesek az adatszolgáltatásról előzetesen tájékoztatást adni, ha arra a másik fél korábban adott engedélye alapján kerülne sor.

 

8.8. A felek vállalják, hogy a bizalmas információ titkosságának megőrzése és védelme, valamint harmadik személyek számára való hozzáférés elkerülése érdekében megteszik a szükséges biztonsági intézkedéseket és ennek során megfelelő gondossággal járnak el.

 

8.9. Eladó a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban a www.04kv.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon közzétett adatkezelési tájékoztatóban és szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

9. Vegyes rendelkezések

 

9.1 A felek megállapodnak, hogy bármilyen, a jelen szerződésből eredő, illetve azzal kapcsolatban közöttük felmerülő vitát békés úton, tárgyalások és egyeztetések révén kísérelnek meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a felek – a per tárgyának értékétől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

9.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.